Patronat Honorowy

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak

OrganizatorZY

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

Szkoła Podstawowa nr 13 w Będzinie

Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Będzinie – Syberce

AdresaCI

– uczniowie szkół podstawowych kl. I-VIII z diecezji sosnowieckiej

Cele Konkursu

– odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Św. Józefa zawartych w Litanii

– pobudzanie wyobraźni i kreatywności plastycznej

– wykorzystanie różnorodnych technik artystycznych

– zachęcenie do dzielenia się własnymi talentami

Zasady Uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

– klasy I – III szkoły podstawowej,

– klasy IV – VIII szkoły podstawowej

 • Uczniowie wykonują pracę plastyczną dowolna techniką przedstawiającą wybrane wezwanie z Litanii do św. Józefa. Pracę należy wykonać dowolną techniką na kartce z bloku technicznego w formacie A4.
 • Po wykonaniu pracy należy ją dostarczyć (lub przesłać pocztą) na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a, od wtorku do soboty w godz. od 9.00 do 12.00 do dnia 8 marca 2021 r.
 • Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury składające się ze specjalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 marca 2021 r. na stronie www.katecheza.sosnowiec.pl i www.sanktuarium.bedzin.pl. Ekspozycja wybranych prac konkursowych zostanie zorganizowana w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Będzinie – Syberce.
 • Nagrody będzie można odebrać w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. Gospodarcza 14a po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 519-512-816 od 20 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. w godz. od 9.00 do 12.00, od wtorku do soboty.
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

NAGRODY

Dla autorów najlepszych prac plastycznych przewidziane są nagrody rzeczowe. Do wysyłanych lub dostarczanych prac należy dołączyć poniższą „Kartę informacyjną” oraz „Oświadczenie autora pracy”.

Karta informacyjna

Diecezjalny konkurs plastyczny pt.: Św. Józef w wezwaniach Litanii

Autorimię i nazwiskowiek, klasa
    
Adres zamieszkaniamiejscowość, kod pocztowyulicatelefon
     
Parafianazwa parafiiadres parafii 
     
Szkoła  nazwa placówkiadrestelefon
     
Opiekun  imię i nazwiskotelefon
    
adres e-mail do korespondencji    

Oświadczenie autora pracy

 1. Oświadczam, że pracę przesłaną na konkurs wykonałem/am osobiście.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu
  w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Wyrażam zgodę na publikacje mojego wizerunku, na umieszczenie moich danych osobowych w opisach prac na wystawach, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu.
 4. Wyrażam zgodę na eksponowanie i publikowanie prac bez żadnych roszczeń finansowych. Poprzez wysłanie prac na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zmianami).

Miejscowość, data …………………………..

Podpis ucznia/autora pracy …………………………..……………

Podpis rodziców/opiekunów prawnych …………………..……………

Dodaj komentarz